ඇඳ ඇතිරිලි

 • ජැකාර්ඩ් පොලි කපු සායම් තහඩු රෙදි

  ජැකාර්ඩ් පොලි කපු සායම් තහඩු රෙදි

  ප්‍රමාණය:
  ඇඳ ගෝනි: 150*200cm, 180*200cm, 200*230cm, 220*240cm.
  ඇඳ ඇතිරිලි;160*230cm, 200*230cm, 230*230cm, 230*250cm.
  කොට්ට ස්ලිප්: 48*74cm.
  නිර්මාණය: සූදානම් භාණ්ඩ හෝ අභිරුචිකරණය

  MOQ: සූදානම් භාණ්ඩ, කට්ටල 200 (විවිධ මෝස්තර 10කින්)
  අභිරුචි කළ මෝස්තර, එක් මෝස්තරයකට කට්ටල 1000ක්.(නැවුම් නිෂ්පාදනයක් අවශ්‍යයි)
  එක් කට්ටලයකට ඇතුළත් වන්නේ: 1*ඇඳ ගෝනි, 1*ඇඳ ඇතිරිලි, 2*කොට්ට ස්ලිප්